2019 Men's World Team Championships

DAY FIVE

EGYPT v GERMANY

USA v JAMAICA

MALAYSIA v HONG KONG

KOREA v NIGERIA

SCOTLAND v WALES

SWITZERLAND v AUSTRALIA

ENGLAND v NEW ZEALAND

FRANCE v SPAIN

KUWAIT v IRELAND

CANADA v SOUTH AFRICA